Цікава альтернатива переходу на використання компосту

Ос­танні роз­ра­хун­ки еко­номіч­ної ефек­тивнос­ті ви­корис­тання мі­нераль­них добрив по­каза­ли, що у зв’яз­ку з підвищенням цін на про­дук­цію хі­міч­ної промисло­вос­ті їх зас­то­суван­ня в господарствах ста­ло менш ви­гід­ним, ніж бу­ло в ми­нулі ро­ки.

Та­ка си­ту­ація змушує аг­ра­рі­їв за­дати­ся пи­тан­ням по­шуку альтерна­тив­них джерел не­об­хідних елементів живлення для успішного ведення сільського господарства. Од­ним з них є компост, на який ос­таннім часом більшість під­при­ємств, м’яко ка­жучи, не звер­та­ли ува­ги. Чи мож­на вва­жати орга­ніч­ні добри­ва рів­нознач­ною аль­тер­на­тивою мі­нераль­ним? Чи дасть їх застосування мож­ли­вість одер­жу­вати ста­біль­ні вро­жаї?

Тож да­вай­те з’ясу­ємо, які мож­ли­вос­ті від­кри­ває пе­ред на­ми зас­то­суван­ня компосту – найпошире­нішо­го ор­га­ніч­но­го доб­ри­ва.

Ор­га­ніч­ним доб­ри­вам на­лежить знач­на роль у на­копи­чені за­пасів гу­мусу, рі­вень яко­го при пос­тій­но­му використанні хім­добрив змен­шу­єть­ся. Фак­тично гу­мус є енер­ге­тич­ною ба­зою бі­оло­гіч­них про­цесів, що від­бу­ва­ють­ся в ґрунтах, дже­релом дос­тупних для рос­лин мік­ро та мак­ро­еле­мен­тів, фі­зі­оло­гіч­но активних ре­човин. У гу­мусі містить­ся близь­ко 80% всіх за­пасів азо­ту та 40 % фос­фо­ру. Вміст в ґрунті гу­мусу є од­ним з най­важ­ли­віших чин­ни­ків ро­дючос­ті ґрун­ту, ос­кіль­ки від нь­ого залежить ство­рен­ня во­дос­тій­кої струк­ту­ри, поліпшення а­ера­ції, ре­гулю­ван­ня по­жив­но­го ре­жиму і фі­зич­них влас­ти­вос­тей ґрунту.

Впли­ву гу­мусу на по­каз­ни­ки ро­дючос­ті мож­на до­сяг­ти ли­ше зав­дя­ки й­ого оп­ти­маль­ному вміс­ту в ґрун­ті. Без зас­то­суван­ня ор­га­ніч­них доб­рив й­ого втра­ти що­річ­но мо­жуть ста­нови­ти від 500 кг до 1000 кг на 1 гек­тар. Один із ва­рі­ан­тів під­ви­щен­ня вміс­ту гу­мусу в ґрун­ті і от­ри­ман­ня ви­соких уро­жа­їв – використання органічних добрив.

Компост є чу­довим ор­га­ніч­ним доб­ри­вом, яке міс­тить ряд мікроелементів, важ­ли­вих для жив­лення рос­лин.

Найменування показника, од.вим.Результат
випробувань
Метод
випробувань
1pH 10% розчину, од.вим. pH8,8lon
2Масова частка вологи, %53,5ГОСТ 26713-85 п.4.1
3Масова частка золи, %49,8ГОСТ 26714-85
4Масова частка органічної речовини у перерахунку
на вуглець С, %
25,1ГОСТ 27980-88 п.1
5Масова частка загального азоту у перерахунку на N, %2,5ГОСТ 26715-85 Kjeldahl
6Масова частка загального фосфору у перерахунку на P2O5, %1,5ГОСТ 26717-85 ICP-AES
7Масова частка загального калію у перерахунку на К2О, %3,8ГОСТ 26718-85 ICP-AES
8Масова частка загальної сірки у перерахунку на S, %0,57ICP-AES*
9Масова частка загального кальцію у перерахунку на CaO, %3,5ГОСТ 26715-85 ICP-AES
10Масова частка міді у перерахунку на Cu, мг/кг189ГОСТ 26715-85 ICP-AES
11Масова частка заліза у перерахунку на Fe, %0,19ГОСТ 26715-85 ICP-AES
12Масова частка цинку у перерахунку на Zn, мг/кг158ГОСТ 26715-85 ICP-AES

Це не­об­хідно для під­три­ман­ня ро­дючос­ті грунту і ут­во­рен­ня гу­мусу.

Та­кий вміст по­жив­них ре­човин до­сяга­єть­ся за дотримання умов правильно­го компостування та зберігання.

Компост має максимальну ефективність, кожен елемент має органічне походження – така форма елементів живлення найбільш раціональна, а також має максимальне поглинання рослинами без втрат цих дорогоцінних елементів. Компост ви­корис­то­ву­єть­ся рос­ли­нами не тіль­ки в пря­мій дії першого року, й­ого ефек­тивність прос­лідко­ву­єть­ся і у післядії, на 2 та 3 рік піс­ля вне­сен­ня. Доступність зас­во­юван­ня по­жив­них речовин з компосту має пролонговану дію, а ефективність – протягом трьох років.

Компост в сис­те­мі удоб­рення най­до­ціль­ні­ше вно­сити під ку­куруд­зу на зер­но і на си­лос, со­няш­ник, рі­пак та сою. Під зер­но­ві куль­ту­ри (пше­ниця ози­ма, яч­мінь, жи­то) краще вносити обережно і чітко контролювати норму, ос­кіль­ки це повинно бути аг­ро­номіч­но і еко­номіч­но до­ціль­но. Ви­сокі до­зи можуть призвести до ви­ляган­ня по­сівів.

Зас­то­суван­ня компосту і мі­нераль­них доб­рив (амі­ач­на се­літ­ра, амо­фос, калій хло­рис­тий) на прик­ла­ді ви­рощу­ван­ня ку­куруд­зи на зер­но по­каза­ли:

Мінеральні добриваКомпост
Азоту – 120 кг/га
Фосфору – 90 кг/га6 т/га
Калію – 120 кг/га

Про­раху­вав­ши вар­тість ді­ючої ре­чови­ни мі­нераль­них доб­рив N120P90K120 на 1 га пло­щі за іс­ну­ючи­ми ці­нами на 2020 р. ми от­ри­мали нас­тупні по­каз­ни­ки:

Мінеральні добрива на га / цінаКомпост / ціна
Всього:6 900 грн/га6 000 грн/га
Аміачна селітра2180 грн/га
Амофос2420 грн/га6 000 грн/га
Калій хлористий2300 грн/га

Про­те при вне­сен­ні та­кої ж кіль­кос­ті N120P90K120 на 1 га пло­щі, що міс­тить­ся у компості (6т/га), вит­ра­ти скла­ли 6000 грн/га.

Різ­ни­ця економії в 15% (900 грн/га) свід­чить про те, що ви­корис­тання компосту допоможе не лише накопичити в ґрунтах гумус та повний комплекс мікро та макроелементів, а й заощадити 900 грн з 1 га землі.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Залишайтеся в курсі останніх новин компанії "Молоко Вітчизни"

Ми повідомимо про останні події та нові пропозиції для вас

* надсилаючи дану форму, я надаю згоду на обробку моїх персональних даних.